Kliknutím zobrazíte ďalšie produkty.
Neboli nájdené žiadne produtky.

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru a služieb na internetovej stránke elektronického obchodu www.artgala.sk medzi spoločnosťou Ivana Pavelková ArtGala(ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Práva a povinnosti predávajúceho
 3. Práva a povinnosti kupujúceho
 4. Dodacie podmienky
 5. Kúpna cena
 6. Platobné podmienky
 7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare
 8. Vernostný program
 9. Osobné údaje a ich ochrana
 10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)
 11. Alternatívne riešenie sporov
 12. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

Ivana Pavelková ArtGala, so sídlom

Rastislavova 1165/15

020 01 Púchov

IČO:50 011 006

DIČ:112 12 47 028

NEPLATCA DPH

Tel.: 0949 520 500

e-mail: info@artgala.sk

zapísaný v (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“)

ako prevádzkovateľ internetovej domény www.artgala.sk ustanovuje Všeobecné obchodné podmienky
(ďalej len „obchodné podmienky“), predmetom ktorých je úprava vzájomných vzťahov a vymedzenie vzájomných práv a povinností medzi predávajúcim a kupujúcim t.j. akákoľvek 
iná fyzická alebo právnická osoba odlišná od predávajúceho, ktorá si zakúpi tovar alebo službu od predávajúceho (ďalej len „kupujúci“).

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a akceptuje tieto obchodné podmienky na dodanie tovaru predávajúcim, ktorý tovar kupuje od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.
Kupujúci - spotrebiteľ odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli pred jej odoslaním poskytnuté nasledovné informácie:
• Hlavné vlastnosti tovaru,
• Celková cena tovaru (predávajúci nie je platcom DPH), náklady na dopravu, dodanie, poštovné a ďalšie náklady a poplatky, vrátane povinnosti zaplatiť kúpnu cenu za objednaný  tovar,
• Informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,
• Informácia o dĺžke trvania kúpnej zmluvy a v prípade kúpnej zmluvy na dobu neurčitú aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy. 

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri  predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení  pre predaj tovaru spotrebiteľovi alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľovi .
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. 
Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


2. Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:
  • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,
  • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
  • odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod v slovenskom jazyku, potvrdený záručný list, dodací list a daňový doklad (faktúru).
 2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3. Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný:
  • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
  • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
 2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

4. Dodacie podmienky

 1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar, ktorý je uvedený ako "Skladom" dodať kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.
 4. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
 5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.
 6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.
 7. Tovar uvedený ako "Skladom" bude expedovaný a odovzdaný doručovacej službe najneskôr do 2 pracovných dní od objednania.
 8. Tovar uvedený ako "Skladom u dodávateľa" bude expedovaný a odovzdaný doručovacej službe najneskôr do 2 pracovných dní od jeho doručenia a naskladnenia u predávajúceho.
 9. Ak si kupujúci v jednej objednávke objedná tovar, ktorý je "Skladom" aj tovar, ktorý je "Skladom u dodávateľa", objednaný tovar bude expedovaný až po naskladnení všetkých položiek objednaných kupujúcim.
 10. Objednávku je možné rozdeliť iba do času jej vyexpedovania. Keď je tovar odoslaný, nie je už možné objednávku deliť. V prípade rozdelenia objednávky na dve a viac, bude kupujúci znášať poplatky na dopravu každej objednávky zvlášť.

Predávajúci poskytuje tieto možnosti doručenia objednaného tovaru kupujúcemu:

 1. Odber v meste Púchov - zadarmo - platba pri prebratí (COD)
 2. Doporučene 1. triedou Slovenská pošta - rýchle doručenie tovaru do 1 pracovného dňa od odovzdania tovaru predávajúcim doručovateľovi - platí pri platbe vopred
 3. Doporučene 2. triedou Slovenská pošta - tovar bude doručený do 3 pracovných dní od odovzdania doručovateľovi - platí pri platbe vopred
 4. Dobierka 1. triedou Slovenská pošta - rýchle doručenie tovaru do 1 pracovného dňa od odovzdania tovaru predávajúcim doručovateľovi - platba pri prebratí (COD)
 5. Dobierka 2. triedou Slovenská pošta - tovar bude doručený do 3 pracovných dní od odovzdania doručovateľovi - platba pri prebratí (COD)

Cenník služieb Slovenskej pošty nájdete tu

Pri nákupe nad 40 € je doprava ZADARMO. Pri nákupe nad 40 € doprava ZADARMO. Pri nákupe nad 40 € má predávajúci právo vybrať najmenej nákladnú variantu prepravy. V takom prípade nie je možné odosielať tovar Poštovým kuriérom.

5. Kúpna cena

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v sídle predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. V takom prípade predávajúci tieto skutočnosti oznámi kupujúcemu. Kupujúci má v takom prípade právo odstúpiť od zmluvy.
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6. Platobné podmienky

       a. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovne:

 1. Dobierkou - kupujúci zaplatí za tovar pri prebratí zásielky od doručovateľa
 2. Osobne - kupujúci zaplatí za tovar pri prebratí zásielky osobne predávajúcemu na mieste prebratia v rámci Mesta Púchov
 3. Prevodom - kupujúci zaplatí za tovar vopred prevodom na účet predávajúceho
 4. cez platobnú službu Paypal - kupujúci zaplatí za tovar vopred cez službu Paypal

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 2. Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, potom v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme

8. Vernostný program

Kupujúci môžu využívať výhody vernostného programu. Po vytvorení užívateľského konta, alebo opätovnom prihlásení sa do užívateľského konta je kupujúci automaticky zaradený do vernostného programu. Program zahŕňa vytvorenie zľavového kupónu na základe predchádzajúcich objednávok vytvorených kupujúcim. Za každých 10 € objednávky, ktorá bola riadne vybavená a odoslaná, bude kupujúcemu na užívateľský účet pripísaný 1 prémiový (vernostný) bod, ktorý má hodnotu 0,50 €. Kupujúci nájde prehľad o svojich vernostných bodoch v záložke Vernostné body svojho užívateľského účtu. V tejto záložke je zobrazený stav vernostných bodov (Čaká na schválenie, Zrušené, Dostupné, Už použité, Nie sú dostupné so zľavami). Keď má kupujúci dostupné prémiové body, môže si ich v tejto záložke jednoducho premeniť na zľavový kupón, ktorý môže použiť pri tvorbe objednávky. Jednotlivé body majú platnosť 365 dní od schválenia.

Vymáhanie finančného plnenia právnou cestou nie je možné.

9. Osobné údaje a ich ochrana

V súvislosti so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR - General Data Protection Regulation) Vás žiadame o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov v e-shope www.artgala.sk. Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaní a plne ho rešpektujeme.

Viac informácií nájdete tu

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, dohodnutú v potvrdenej objednávke.
 2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou zásielky formou e-mailovej správy, SMS alebo telefonicky a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určeného kupujúcim, do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
 3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade so zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
 4. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:
  • Je nevyhnutné aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu
  • kupujúci odošle tovar do 14 dní od jeho prevzatia vo forme doporučenej zásielky, alebo tovar osobne doručí podľa dohody s predávajúcim, pričom hradí prepravné náklady.
  • vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.
 5. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.
 6. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa.

11. Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci (spotrebiteľ) – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@artgala.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

12. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná súkromne vo forme e-mailových správ.
 3. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, Občianskym zákonníkom, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 5. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Púchove, dňa 28.09. 2021

Ponuka

QR kód

Nastavenia

Zdieľam

Vytvorte si bezplatný účet na ukladanie obľúbených produktov.

Prihlásiť sa

Vytvorte si bezplatný účet na používanie zoznamov prianí.

Prihlásiť sa